Kabelwerken (Elia) en vernieuwing wegdek (AWV) Scheldelaan (N101) - richting Nederland

Regio
Gemeente
Weg
Datum 13 maart 2017 - zomer 2018

Update 13/03/2018: In januari en februari hebben de werken op de Scheldelaan vertraging opgelopen omwille van de winterse weersomstandigheden en technische hindernissen. Vanaf woensdag 14 maart worden de werken op volle kracht hervat. Het einde van de werken op de Scheldelaan is gepland in de zomer van 2018. Vanaf juni zal er wel al opnieuw dubbelrichtingsverkeer mogelijk zijn op de Scheldelaan. Meer info over de nieuwe planning volgt spoedig. 

Op 13 maart 2017 startte netbeheerder Elia, in het kader van het Brabo-project, met de aanleg van een nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet. Gezien het wegdek hiervoor moet opgebroken worden maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van deze aanleiding gebruik om het volledige wegdek van de Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet te vernieuwen. De planning voorziet dat de werken in de zomer van 2018 afgerond zijn. 

Fasering

De werken zijn onderverdeeld in verschillende werfzones en worden uitgevoerd in vier grote fasen (A, B, C en D). 

De werken aan de Scheldelaan starten gelijktijdig op twee plaatsen: ter hoogte van het hoogspanningsstation Noordland in Zandvliet en ten zuiden van het sluizencomplex. Op beide locaties breekt Elia telkens over een afstand van ongeveer 1,2 kilometer het wegdek op in de rijrichting van Nederland en graaft een sleuf onder de rijweg. In deze sleuf worden twee 150 kV-kabels naast elkaar gelegd. Wanneer Elia de werken in één zone heeft afgerond, schuiven zij hun werken op richting Antwerpen naar de volgende zone. Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt telkens achter Elia het wegdek van de vorige zone. 

Hinder en bereikbaarheid

De organisatie en fasering van de werken is gebaseerd op berekeningen van de verkeershinder in verschillende scenario's waarbij de werforganisatie steeds varieerde. Op basis van deze berekeningen, de zorg om ten allen tijde veilig verkeer te kunnen garanderen, en een maximale bereikbaarheid van de omgeving te voorzien zijn, binnen de randvoorwaarden van wat praktisch en technisch haalbaar is, de meest optimale fasering en de omleidingen uitgewerkt.  

Tijdens de werken van Elia en AWV blijft het verkeer in de Scheldelaan in beide richtingen mogelijk tussen Zandvliet en de Noordzee Terminal. Dit gebeurt via de linkerarm. Via de rechterarm is dit niet mogelijk wanneer Elia hier kabelwerken uitvoert. Ook tussen het complex R2-Scheldelaan (Lillo) en de zuidelijke werfzone blijft plaatselijk verkeer in beide richtingen mogelijk. Tussen de beide werfzones is enkel verkeer richting Antwerpen mogelijk. Doorgaand verkeer dat komt van ten zuiden van het complex R2-Scheldelaan wordt omgeleid via de R2 en de A12.. Tijdens de werken aan de Kruisweg wordt verkeer omgeleid via de Antwerpsebaan. Onderstaande kaart geeft de verkeerssituatie in grote lijnen weer.

​De omleiding via de R2 en A12 bleek om een aantal redenen het meest geschikt: 

 • Veiligheid: afslaand verkeer naar bedrijven op een veilige manier organiseren zonder dat doorgaand verkeer wordt gehinderd
 • Doorstroming: het doorgaand verkeer wordt te veel gehinderd als afslaand verkeer voor bedrijven de tegenliggende verkeersstroom kruist
 • Technische beperkingen: tweerichtingsverkeer met afslagstroken vergt bijkomende doorsteken over de middenberm en dat is op veel plekken onmogelijk o.w.v. leidingen, installaties, overwegen.

​ ​

Bereikbaarheid in detail

Een detailoverzicht van de bereikbaarheid per fase geeft een gedetailleerder beeld van de bereikbaarheid. Op onderstaande kaarten vindt u de precieze afbakening van de werfzones en de bereikbaarheid. De kaarten kan u ook in hoge resolutie bekijken en downloaden via 'documenten' in de zijkolom rechts.

 

Fase D: 20 augustus 2017 - einde werken

Hinder en bereikbaarheid Lillo

Het dorp Lillo blijft gedurende de volledige periode van de werken altijd bereikbaar via de Scheldelaan, zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden.

Hieronder vindt u een overzicht van de bereikbaarheid van Lillo tot het einde van de werkzaamheden:

Verkeer van en naar Lillo van september tot einde werken

Vanaf september zijn de werken aan de R2 voorbij en zal de bereikbaarheid van Lillo zijn zoals die was voor de zomervakantie met dien verstande dat het verkeer dat vanuit het zuiden komt de tijdelijke toegangsweg moet gebruiken.

Verkeer naar Lillo vanaf september:

Verkeer vanuit Lillo vanaf september:

Algemene maatregelen om bereikbaarheid en veiligheid te garanderen

De bereikbaarheid tijdens de werken is een permanent aandachtspunt voor Elia en AWV. De bereikbaarheidsadviseur (zie ook info onderaan) organiseert maandelijks een bedrijvenoverleg om een stand van zaken op te maken en samen verbeterpunten te identificeren. We lijsten hieronder alle maatregelen op die voor én tijdens de werken werden/worden genomen om de bereikbaarheid nog te verbeteren.

 • Om overbelasting van het complex van Lillo te vermijden zal in de werfzone verkeer tussen Zandvliet en Noordzee Terminal steeds in beide richtingen mogelijk blijven. Gezien de werken progressief uitgevoerd worden van het noorden naar het zuiden en niet de gehele werfzone ineens beslaan, zal er in bepaalde periodes (naargelang de situatie van de werf) ook in andere zones op de Scheldelaan tweerichtingsverkeer mogelijk zijn. Deze periodes en zones zijn afhankelijk van de voortgang van de werken. De specifieke situatie kan je op de kaartjes hierboven raadplegen of in de zijkolom rechts.
 • Bedrijven boven het sluizencomplex zijn bereikbaar via het rechts-in-rechts-uit principe. Linksaf slaan wordt verboden om conflicten met verkeer uit de tegengestelde richting te vermijden. Er wordt daarom een keerpunt voorzien boven de sluizen zodat het verkeer daar kan keren en steeds door rechtsaf te slaan het bedrijventerrein kan oprijden. 
 • Bedrijven onder de sluizen en boven of ter hoogte van de werkzone zijn bereikbaar via het links-in-links-uit principe. Zij kunnen immers enkel het bedrijf langs het noorden aanrijden en linksaf inslaan. Om het bedrijf te verlaten kan er enkel naar het zuiden gereden worden en moet er dus linksaf de Scheldelaan opgereden worden.
 • Fietsers: het fietspad wordt niet heraangelegd dus fietsers kunnen hiervan blijven gebruik maken tijdens de werken. Sinds de start van de werken zijn er ook bijkomende fietsoversteken voorzien. Zo zijn de oversteken ter hoogte van de bedrijven BASF en PSA opnieuw opengesteld. Fietsers kunnen de rijweg hier onbewaakt (zonder verkeerslichten) oversteken. Ook aan het bedrijf Vesta Terminal zal de aannemer een veilige fietsoversteek aanleggen. 
 • Collectief vervoer: voor collectief vervoer wordt er tijdelijk een aparte busbaan in de middenberm voorzien.
  • Collectief vervoer richting Zandvliet gebruikt de busbaan
  • Collectief vervoer richting Lillo gebruikt de gewone rijweg (zie tijdelijke aanpassing hieronder)
  • Collectief vervoer (-3,5 ton) kan de tijdelijke verharding van de middenberm van de Scheldelaan (N101) tussen het complex Lillo (nr.12) en de toegangsweg van Lillo-dorp in beide richtingen gebruiken als busbaan. Ten noorden van de toegangsweg naar Lillo-dorp blijft het collectief vervoer zoals voorheen via de werfzone rijden. Dit kan enkel tijdens de afgesproken tijdsloten.

  • Particulier vervoer wordt niet toegelaten op de busbaan
  • Hulpdiensten kunnen de busbaan gebruiken. 
 • De lichtenregelingen in de werfzone zullen zo efficiënt mogelijk aangepast worden om zowel de veiligheid als een optimale doorstroming te garanderen. Om de afwikkeling op het complex Lillo vlotter te laten lopen en de files in te perken, is sinds 25 april een aangepaste regeling in voege. De groentijd voor het afslaand verkeer op de Scheldelaan richting de Liefkenshoektunnel werd verlengd om de wachtrijen voor het verkeer komende van de Scheldelaan richting de R2 te verminderen. In een volgde fase wordt de bypass voor afslaand verkeer op de Scheldelaan vanuit het zuiden richting de Tijsmanstunnel ook opgenomen in de lichtregeling. Deze verkeersstroom hindert momenteel het verkeer vanuit het noorden richting de Liefkenshoektunnel.
 • Verbetering van de signalisatie: onder meer op de Noorderlaan zijn er bijkomende signalisatieborden geplaatst. De aanpassingen aan de signalisatie op en langs de werken moeten de bereikbaarheid van de bedrijven helpen verbeteren. Daarnaast zijn er aan de Noordzee Terminal dynamische signalisatieborden geplaatst waarop in real time de reistijden via de Scheldelaan richting het zuiden en het noorden worden aangeduid. Dit moet de verkeersontsluiting via het noorden bevorderen en de druk op het complex van Lillo doen afnemen. In samenwerking met PSA en de verkeerspolitie is besloten om ook de Europaterminal onder het sluizencomplex te ontsluiten via een dubbele rijrichting zodat ook deze vrachtwagens via het noorden kunnen wegrijden.

 • Meer keerruimte voor vrachtwagens: aan de keerlus ten noorden van het sluizencomplex werden een aantal betonnen barriers vervangen door een wegmarkering. Hierdoor kunnen vrachtwagens een ruimere keerbeweging maken. De verkeerssituatie blijft verder ongewijzigd. Ook aan de toegangswegen van de bedrijven werd meer ruimte voor keerbewegingen gecreëerd. Afhankelijk van de situatie per bedrijf zijn alle barelen 10 meter naar voor of naar achter verplaatst.

 • Pendelparking aan Evonik ingericht: AWV en Elia hebben ten zuiden van de parking aan Evonik een tijdelijke pendelparking aangelegd. Deze bijkomende park-and-ride (P+R) werd ingericht met suggestieve parkeerelementen en een fietsenstalling. Via deze extra maatregel willen AWV, Elia, het Havenbedrijf en Voka Antwerpen-Waasland het gebruik van collectief vervoer en de fiets stimuleren bij de werknemers van de havenbedrijven. 

De toegang tot bedrijven

Tijdens werken steeds maximaal toegankelijk, tijdens asfalteringswerken AWV kortstondig beperkt. In overleg met individueel bedrijf worden werken ingepland of alternatieve toegangen gezocht.

 

Welke werkzaamheden vinden er plaats op de Scheldelaan?

Versterking hoogspanningsnet (Elia)

In het kader van het Brabo-project zal netbeheerder Elia haar hoogspanningsnet op Rechter- en Linkeroever versterken. De capaciteitsverhoging is noodzakelijk voor de groei van de Antwerpse haven, de bevoorradingszekerheid en de evolutie naar een Europees energienet. Een deelproject daarvan is het trekken van nieuwe hoogspanningskabels tussen Lillo en Zandvliet. De nieuwe kabels moeten ondergronds aangelegd worden en gezien de aanwezigheid van vele andere leidingen in de ondergrond van de haven kan dat enkel onder het wegdek van de Scheldelaan. Ook op de Kruisweg (N180) ter hoogte van het complex 'Kanaaldok B1/B2' zal Elia kabelwerken uitvoeren. Meer info over het Brabo-project kan u hier terugvinden.​​

Heraanleg wegdek Scheldelaan (AWV)

Omdat Elia voor de aanleg van de hoogspanningskabels één rijstrook van de Scheldelaan volledig moet opbreken en omdat het wegdek op deze havenweg in slechte staat is, is ervoor gekozen om in navolging van de kabelwerken meteen het volledige wegdek van de Scheldelaan richting Nederland te vernieuwen. Door de werken nu te concentreren kunnen we efficiënter werken en vermijden we dat de komende jaren telkens opnieuw hinder moeten veroorzaken voor nieuwe herstellingen of onderhoudswerken. Bovendien zal door de grootschalige vernieuwing van het wegdek het comfort en de verkeersveiligheid van de werknemers, bezoekers, klanten en leveranciers van de bedrijven in de haven meteen gevoelig toenemen. 

Meer informatie 

Bedrijven met vragen of suggesties kunnen contact nemen via de bereikbaarheidsadviseur die AWV ter beschikking stelt voor deze werf. De bereikbaarheidsadviseur zal zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de werken als contactpunt en brugfiguur optreden voor bedrijven in de buurt. Heb je als werkgever of werknemer uit de buurt vragen of suggesties? Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. De bereikbaarheidsadviseur neemt dit op met de projectpartners en koppelt naar jou terug. 

Ondertussen houden we geïnteresseerden op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief (inschrijven via knop rechts bovenaan).

Algemene nieuwsbrief werken Antwerps havengebied

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle werkzaamheden die het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel of in de nabije toekomst uitvoert in het Antwerpse havengebied? Schrijf u dan in op de algemene nieuwsbrief via volgende pagina: www.wegenenverkeer.be/werken/wegenwerken-antwerps-havengebied